Gruiformi

Gru

Gru (Grus grus)

CGF_3527

Gru della manciuria (Grus japonensis)